NOTA ICT SPM BAHASA MELAYU (BAB 3)

3.0 RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI


3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi
   
     3.1.1 Definisi
              3.1.1.1 Mendefinisikan rangkaian komputer 
              3.1.1.2 Mendefinisikan komunikasi
     3.1.2 Kepentingan Rangkaian Komputer
              3.1.2.1 Menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi
     3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian
             3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer                    
 •  Rangkaian Kawasan Setempat 
 • Rangkaian Kawasan Metropolitan 
 • Rangkaian Kawasan Luas 
              3.1.3.2 Membezakan antara tiga jenis rangkaian komputer

3.1.4 Seni Bina Rangkaian
              3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian:

 • pelayan/pelanggan
 • rakan ke rakan

3.1.5 Topologi Rangkaian

         3.1.5.1 Menyatakan tiga jenis topologi rangkaian:

 • Bas
 • Gelang
 • Bintang

         3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian

3.1.6 Protokol

          3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP)    

                       sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian 

                       komputer

3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet
          3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: 
 • Internet
 • Intranet
 • Ekstranet
3.2 Keperluan Perkakasan
       3.2.1 Peranti
                3.2.1.1 Mengenal pasti peranti yang diperlukan dalam komunikasi rangkaian 
                             komputer:
 • Kad Antara muka Rangkaian 
 • Kad Antara muka Rangkaian tanpa wayar
 • Modem (dalaman dan luaran)
 • Hab / Peranti Suis
 • Penghala ( router )
 • Titik capaian Tanpa Wayar
             3.2.1.2 Menyatakan fungsi peranti berikut:
 • Kad Antara muka Rangkaian 
 • Kad Antara muka Rangkaian tanpa wayar
 • Modem (dalaman dan luaran)
 • Hab / Peranti Suis
 • Penghala ( router )
 • Titik capaian Tanpa Wayar
3.2.2 Medium
          3.2.2.1 Mengenal pasti pelbagai jenis kabel seperti 
                       Pasangan Terpiuh tak Bertebat , Pasangan Terpiuh Bertebat , Sepaksi dan
                       Gentian Optik
          3.2.2.2 Mengenal pasti pelbagai jenis media penghantaran tanpa wayar seperti  
                       inframerah, gelombang radio dan satelit

3.3 Keperluan Perisian

      3.3.1 Perisian Pelayan
               3.3.1.1 Mendefinisikan Sistem Pengoperasian Rangkaian
               3.3.1.2 Menamakan pelbagai perisian Sistem Pengoperasian Rangkaian 
     3.3.2 Perisian Pelanggan
               3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelanggan

3.4 Penyediaan Kemudahan Rangkaian 
      3.4.1 Pemasangan Kad Antara muka Rangkaian
                3.4.1.1 Menyisipkan Kad Antara muka Rangkaian 
                3.4.1.2 Memasangkan pemacu perisian Kad Antara muka Rangkaian 
     3.4.2 Melentur dan Menguji Kabel
              3.4.2.1 Melentur dan menguji kabel pasangan terpiuh tak bertebat (UTP)

 • Kabel lurus
 • Kabel silang
             3.4.2.2 Mengamalkan sikap berhati-hati semasa melentur kabel

   3.4.3 Konfigurasi dan Pengujian Rangkaian
             3.4.3.1 Konfigurasi stesen kerja bagi mewujudkan satu rangkaian kawasan setempat :

 • Alamat Protokol Internet
 • Tapisan Subrangkaian 
 • Nama Pelayan
        3.4.3.2 Menguji sambungan rangkaian

 3.4.4 Perkongsian Data
       3.4.4.1 Membina perkongsian folder


3.5 Perkembangan Semasa dan Masa Depan

       3.5.1 Perkembangan Terkini Rangkaian dan Komunikasi
                3.5.1.1 Menerangkan Perkomputeran Bergerak (spesifikasi, perkhidmatan,frekuensi)
                             Perkhidmatan dan Teknologi Internet (Suara melalui Protokol Internet- VOIP ,
                             blog)
                            Jenis-jenis rangkaian (contoh: PAN, VPN, WLAN, WIMAX)

0 comments:

Post a Comment