SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4

TOPIK 1 : 1.0 PENGATURCARAAN

ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

MODUL ASAS SAINS KOMPUTER


Nota ICT SPM Bahasa Melayu (Bab 1)


1.0 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT

1.1 Pengenalan kepada Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

1.1.1 Gambaran Keseluruhan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) 
         1.1.1.1 Mendefinisikan TMK 
         1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkas 

1.1.2 TMK Dalam Kehidupan Seharian: Pendidikan, Perbankan, Perindustrian dan Perdagangan 
         1.1.2.1 Menyenarai kegunaan TMK dalam kehidupan seharian 
         1.1.2.2 Menyatakan perbezaan di antara sistem berkomputer dengan sistem yang tidak berkomputer 
         1.1.2.3 Menyatakan kesan TMK kepada masyarakat1.2 Etika Komputer dan Isu Undang-undang

1.2.1 Definisi
          1.2.1.1 Mendefinisikan Etika Komputer, Kod Etika, Harta Intelek,Kebersendirian,Jenayah 
                       Komputer dan Undang-Undang Siber
          1.2.1.2 Membezakan diantara etika dengan undangundang 
          1.2.1.3 Menyatakan keperluan undang-undang harta intelek

1.2.2 Kebersendirian
         1.2.2.1 Menyenaraikan cara melindungi kebersendirian 
         1.2.2.2 Menyatakan kaedah/teknologi pembuktian dan pengesahan

1.2.3 Kandungan Kontroversi dan Kawalan
         1.2.3.1 Menyenaraikan kesan kandungan kontroversi kepada masyarakat:
 • Pornografi 
 • Fitnah 
        1.2.3.2 Menerangkan proses penapisan bagi mengawal capaian terhadap kandungan  
                     kontroversi

1.2.4 Jenayah Komputer
          1.2.4.1 Menjelaskan keperluan Undang-Undang Siber
          1.2.4.2 Menjelaskan secara ringkas jenayah komputer seperti:

 • Penipuan 
 • Pelanggaran Hak Cipta 
 • Kecurian 
 • Serangan

1.3 Keselamatan Komputer

      1.3.1 Definisi

               1.3.1.1 Mendefinisikan Keselamatan Komputer

     1.3.2 Ancaman Keselamatan 

              1.3.2.1 Menjelaskan secara ringkas perbezaan ancaman terhadap keselamatan  

                           komputer:

 • Kod Hasad 
 • Penggodaman 
 • Bencana Alam 
 • Kecurian

1.3.3 Langkah-Langkah Keselamatan

          1.3.3.1 Memilih langkah keselamatan yang sesuai bagi mengatasi ancaman komputer    

                       yang dikenal pasti
          1.3.3.2 Menggunakan prosedur yang betul
 • Antivirus
 • Anti-Spyware
 • Kriptografi
 • Tembok api 
 • Salinan Data 
 • Aspek kemanusiaan 

1.4 Perkembangan Semasa Dan Masa Depan


      1.4.1 Kesan TMK kepada Masyarakat
               1.4.1.1 Mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber (contoh : Internet, perpustakaan
                            atau majalah)
              1.4.1.2 Menerangkan kesan TMK kepada masyarakat
              1.4.1.3 Mempersembahkan hasil dapatan dengan jelas dan tepat
              1.4.1.4 Menunjukkan kerjasama semasa menjalankan kajian


3.1.3 TYPES OF NETWORK

3.1.3.1 Define types of computer networks:

2.1.4 Data Measurement

2.1.4.1 State the units of data measurements

2.1.2 Data Representation

DATA REPRESENTATION

2.1.1 Overview Of Computer System

2.1.1.1 Define computer systems.

1.4 CURRENT AND FUTURE DEVELOPMENT

1.4.1 Impact of ICT on Society

1.3 COMPUTER SECURITY

1.3.1 Definition
1.3.1.1 Define computer security.

1.2.4 COMPUTER CRIMES

1.2.4.1 Explain the need for Cyber Law.

1.2.3 CONTROVERSIAL CONTENT AND CONTROL

1.2.3.1 List effects of controversial contents on society