NOTA SAINS KOMPUTER BAB 1 ~TINGKATAN 5

BAB 1 PENGKOMPUTERAN


 1.1 KOMPUTER DAN IMPAK

1.1.1 Menganalisis kesan inovasi dalam pengkomputeran

1.1.2 Mengenalpasti aktiviti tidak beretika dalam pengkomputeran

1.1.3 Menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah 
keselamatan (encrypted email, double verification, password)

1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) dan nyahsulit (decyption) data menggunakan Caesar Cipher

1.1.5 Membincangkan implikasi sosial berkaitan pengodaman dan cetak rompak perisian

1.1.6 Mengkaji undang-undang siber antara negara

1.1.7 Mengkaji kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan1.2   SENI BINA KOMPUTER

1.2.1 Menjelaskan kitaran Capai – Nyahkod – Laksana (FDE – Fetch, Decode, Execute Cycle)

1.2.2 Menerangkan konsep asas seni bina komputer (Von Neuman) - unit kawalan, ALU (Arithmetic           Logic Unit), register, clock, address bus dan data bus

1.2.3 Mengkaji perbezaan pemproses (processor) linear dan pemproses semasa

1.2.4 Membincangkan penterjemah pelbagai aras bahasa pengaturcaraan

1.2.5 Merumuskan pelaksanaan atur cara dalam sebuah pemproses


1.3 GET LOGIK

  1.3.1 Menerangkan get logik sebagai binaan asas litar bersepadu

  1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
           (i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)

           (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XATAU, XTAKATAU)

1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boolean bagi menerangkan tindakan get logik
         berikut:

         (i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)

         (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XATAU, XTAKATAU)

1.3.4 Membina Jadual Kebenaran bagi satu litar get logik gabungan yang mempunyai dua input

1.3.5 Membina Ungkapan Boolean bagi satu litar get logik gabungan yang mempunyai dua input

1.3.6 Menghasilkan litar get logik dan jadual kebenaran berdasarkan penyataan logik

1.3.7 Menghasilkan litar get logik dengan jadual kebenaran dan Ungkapan Boolean yang lengkap dalam menyelesaikan masalah