NOTA SAINS KOMPUTER BAB 3 ~TINGKATAN 5

3.1 BAHASA PENSKRIPAN KLIEN (Client Side Scripting Language)


3.1.1 Menerangkan keperluan Bahasa Penskripan Klien dalam laman web


3.1.2 Menterjemah atur cara mudah yang diberi dari Bahasa Penskripan Klien kepada carta alir (bubble sort, selection sort,binary search, max/min/ mean, count, queue)


3.1.3 Menggunakan pemalar, pemboleh ubah dan jenis data yang berlainan dalam atur cara untuk melaksanakan bubble sort, selection sort,binary search, max/min/ mean, count, queue


3.1.4 Menggunakan struktur kawalan (jujukan, pilihan, ulangan) dalam atur cara


3.1.5 Menerangkan kelebihan standard library kepada pengaturcara

3.1.6 Menggunakan standard library dalam atur cara

3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:

(i) procedure
(ii) function

3.1.8 Membina atur cara yang melibatkan penggunaan tatasusunan (array)


3.1.9 Menghasilkan atur cara interaktif yang mengandungi pengistiharan data, struktur kawalan, procedure dan function serta tatasusunan


3.2 BAHASA PENSKRIPAN PELAYAN (Server Side Scripting Language

3.2.1 Menjelaskan fungsi laman web sebagai penghubung antara pengguna dan sistem dalam rangkaian

3.2.2 Menghasil dan menyimpan data dalam fail teks (.txt)

3.2.3 Menggunakan Bahasa Penskripan Pelayan untuk membina laman web yang unik bagi setiap pengguna

3.2.4 Menggunakan data yang diimport dari fail teks untuk menyelesaikan masalah

3.2.5 Menggunakan data yang diimport dari fail pangkalan data untuk menyelesaikan masalah

3.2.6 Melakukan pengesahsahihan (validation) pada data input dari pengguna

3.2.7 Membina (create), mengemaskini (update), membuat sandaran (backup) dan memulihkan (restore)                     pangkalan data

3.2.8 Melaksanakan beberapa bentuk pertanyaan (query) pangkalan data

3.2.9 Membina daftar (sign up) dan log masuk (login) pada laman web

3.2.10 Menghasilkan atur cara yang dapat mengesahkan pengguna dan mengemaskini data di dalam pangkalan data3.3 LAMAN WEB INTERAKTIF 

3.3.1 Mengkaji dan merumus prinsip reka bentuk laman web dari sudut kesesuaian pengguna dan tujuan  laman  web

3.3.2 Mereka bentuk kerangka aplikasi yang akan dibangunkan

3.3.3 Membina laman web mudah menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) yang mengandungi: frame, header, paragraph dan image

3.3.4 Menggunakan Cascading Style Sheets (CSS) untuk menggayakan text, font, background, tables, borders dan position

3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien untuk membina laman web pengguna yang interaktif mengandungi fitur berikut:

(i) Pengesahan data
(ii) Butang pilihan
(iii) Kotak Popup

3.3.6 Menggunakan Bahasa Pengskripan Pelayan untuk membina laman web yang boleh mencapai dan mengemaskini data di dalam pangkalan data

3.3.7 Menghasilkan sebuah laman web interaktif untuk kegunaan pengguna dan pentadbir sistem dalam menyelesaikan masalah